NEW@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา 6-27 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา 6-27 ธันวาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพสามิต ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ด้วยกรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลังลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
– ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน 5 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน”
– กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,