NEW@! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน รวม 266 อัตรา 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน รวม 266 อัตรา 3-27 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ด้วยกรมสรรพากรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
๑.๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จํานวน ๑๕๐ อัตรา
๑.๑.๒ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๘๐ อัตรา
๑.๑.๓ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑๕ อัตรา
๑.๑.๔ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๕ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๑.๖ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๖ อัตรา

๑.๒ เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

สมัครสอบที่เว็บไซต์
– เข้าไปที่ http://www.rdgo.th >HOTMENU >สรรหาบุคลากร ข้าราชการ >ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” หรือ
– เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบรับสมัคร
(๔) ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน (ข้อ (๓) ไปชําระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชําระเงินได้ ๓ ช่องทาง คือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>
อ่านสมัครสอบ คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights