[NEW] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 760 อัตรา 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 760 อัตรา 27 กันยายน – 24 ตุลาคม 2562 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ด้วยกรมสรรพากรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
๑.๑.๑ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จํานวน ๓ ตําแหน่ง
๑) ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จํานวน ๔๐๐ อัตรา
๒) ตําแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จํานวน ๘๐ อัตรา
๓) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา

๑.๑.๒ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จํานวน ๖ ตําแหน่ง
๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จํานวน ๒๓๐ อัตรา
๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ อัตรา
๓) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๖ อัตรา
๔) ตําแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ อัตรา
๕) ตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
5) ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๒.๑ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย ตําแหน่งนักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

๑.๒.๒ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด และเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

การรับสมัครสอบ
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) สมัครสอบที่เว็บไซต์
– เข้าไปที่ http://www.rd.go.th >HOTMENU >สรรหาบุคลากร >ข้าราชการ > ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ
– เข้าไปที่ http://www.rd.go.th >HOTMENU >สรรหาบุคลากร > ข้าราชการ > ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน >หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ
– เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,