NEW@! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงาน รวม 40 อัตรา 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครงาน รวม 40 อัตรา 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
จํานวน ๓๐ อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
(๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
จํานวน ๓ อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
(๓) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
จํานวน ๒ อัตรา (สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

๔. การรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://labour.jobthaigw.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,