NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือน สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

จํานวนอัตราว่างครั้งแรก จํานวน ๘๐ อัตรา สังกัดสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ https://dlajob.thaicom หรือ http://www.dla.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– เปิดเว็บไซต์ https://dla.job.thai.com หรือ http://www.dla.go.th หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งเจ้าพนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,