NEW!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครรวม 158 อัตรา 30 มีค – 3 เมษา 2558 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครรวม 158 อัตรา 30 มีค – 3 เมษา 2558 สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558

สมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร 2558

ล่าสุด!! กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ ตำแหน่งอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น158 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายคะ…

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครกรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกล่าง กรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งช่างพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 6 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตร
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 11 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 17 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
กรมส่งเสริมการเกษตรประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 24 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 15 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป(ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมสอบ ปี 2558 >>>>
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คลิก!!!
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights