NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 4-26 พฤศจิกายน 2563 สมัครงาน กรมเจ้าท่า 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครงาน รวม 13 อัตรา 4-26 พฤศจิกายน 2563 สมัครงาน กรมเจ้าท่า 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเม่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๒๒๘/๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยกรมเจ้าท่าจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ จํานวน ๘ ตําแหน่ง ดังนี้ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตําแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน ตําแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ํา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ และเงินเดือนที่ได้รับ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
หน่วยที่ ๑ ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๒ ตําแหน่งนายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๓ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
หน่วยที่ ๔ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๕ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๖ ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๗ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
หน่วยที่ ๘ ตําแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ํา)

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Intermet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า htp://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://md.thaijobjob.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,