NEW@! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการและตําแหน่งนักธรณีวิทยา ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ การจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการ ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
– ตําแหน่งวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
– ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
– ตําแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับ เลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โทรศัพท์, ๐ ๒๕๗๙๔ ๓๐๘๓ โทรสาร ๐ ๒๗๙๔ ๐๙๐ (ในวันและเวลาราชการ)

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ สถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,