NEW@! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน รวม 160 อัตรา 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารพราน รวม 160 อัตรา 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ ๓ จํานวน ๑๖๐ อัตรา ดังนี้
๑.๑ กรม ทพ.๓๑ จํานวน ๓๕ อัตรา
๑.๒ กรม ทพ.๓๒ จํานวน ๔๒ อัตรา
๑.๓ กรม ทพ.๓๓ จํานวน ๑๖ อัตรา
๑.๔ กรม ทพ.๓๕ จํานวน ๒๕ อัตรา
๑.๕ กรม ทพ.๓๖ จํานวน ๔๑ อัตรา
๑.๖ มว.ทพ.หญิง ๓๑ จํานวน ๑ อัตรา

สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน ที่จะได้รับ
– เงินเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้รับตามระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๕๘ (เงินเดือน ชั้นที่ ๑ (๔,๘๗๐ บาท) ถึงชั้นที่ ๓๓ (๑๖,๗๙๐ บาท) และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว ชั้นที่ ๑ (๕,๑๓๐ บาท) ถึงขั้นที่ ๒๕.๕ (๒๑๕ บาท)
– เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท

การรับสมัคร (หน่วยรับสมัคร)
– กรมทหารพรานที่ ๓๑ ตําบลทุ่งควบ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โทร ๐-๕๔๘๔-๔๕๔๙
– กรมทหารพรานที่ ๓๒ ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร ๐-๕๔๗๘-๓๘๓๒
– กรมทหารพรานที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๔๖ ต่อ ๗๔๑๓๕
– กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๓๔-๑๕๒๑-๒
– กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร ๐-๕๓๖๘-๑๓๐๐, ๐-๕๓๖๘-๑๗๗๙ ต่อ ดวด , ทบ.๔๕๕๓๘ ต่อ ๑๐๑
– หมวดทหารพรานหญิง ๓๑ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๔-๑๕๒๓-๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,