NEW! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 39 อัตรา 22 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนายทหารประทวน รวม 39 อัตรา 22 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตําหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง)
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตําหนัก ที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง) จํานวน ๓๙ อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
๑.๑ เคยเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดประจําการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อนวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และเคยปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตําหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง) หรือเคยปฏิบัติงานด้านยุทธการ
๑.๒ ระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”
๑.๓ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ปี พ.ศ.ที่เกิด)
๑.๔ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับใดระดับหนึ่ง และต้องมี ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๑.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๕๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ก
๑.๖ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร
๑.๗ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๑.๘ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
๑.๙ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกําหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวก ก – 5
๑.๑๐ คุณสมบัติตามข้อ ๑.๕ – ๑.๙ ให้ยึดถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการ ตรวจร่างกายทางแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว ไม่มีตรวจซ้ําอีก ไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น
๑.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๑๒ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ

การสมัครสอบ
สมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.(เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกําลังพล กองบังคับการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยแสดงเอกสารหลักฐาน (ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน ๕ ชุด)

ข้อมูลเพิ่มเติม
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน สังกัดกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตําหนักที่ประทับ ๙๐๔ หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง) โทร.๐ ๒๕๓๔ ๘๕๔๗
– กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตามผนวก จ โดยตรวจสอบรายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.sfc.rtaf.mi.th และ www.person.rtaf.mi.th
– กองทัพอากาศขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกําหนดการ วัน เวลา หรือสถานที่ ตามประกาศนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามประกาศต่าง ๆ ของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด
อนึ่งการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากาศดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง ของกองทัพอากาศ ขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือได้ นอกจากใช้ความรู้ความสามารถของท่านเอง หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ พร้อมทั้งเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทน ขอได้โปรดแจ้งโดยตรงที่ กรมกําลังพลทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๐๓๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,