NEW@! กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รวม 30 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กองบินตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน รวม 30 อัตรา บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกองบินตํารวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๒
ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบินตํารวจ ดําเนินการรับสมัครและ สอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ ซอง กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบหนังสือ กองอัตรา ที่ 000๙.๑๖๑/๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท้ายหนังสือ สํานักงาน กําลังพล ที่ ๐๐๐๙.๑๖/๑๐๙๒๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้กองบินตํารวจ ดําเนินการรับ สมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และหนังสือกองอัตรา ที่ 000๕.๑๖/๑๔๕๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แจ้งอนุมัติสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้กองบินตํารวจ ดําเนินการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตํารวจ จํานวน ๓๐ อัตรา

วิธีการสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการและกําลังพล ฝ่ายอํานวยการ กองบินตํารวจ เลขที่ ๗๐๑ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวัน และเวลาราชการ
หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการและกําลังพล ฝ่ายอํานวยการ กองบินตํารวจ เลขที่ ๗๐๑ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๑๐ ๙๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,