NEW@! การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ตำแหน่ง 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ตำแหน่ง 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๕ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตําแหน่งว่าง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ตามกลุ่มคุณวุฒิที่ตําแหน่งว่างกําหนด โดยผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป จะมีสิทธิสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุตําแหน่งว่างในสังกัดต่างๆ ดังนี้

๑. กลุ่มที่ ๑ ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี
๒. กลุ่มที่ ๒ ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓. กลุ่มที่ ๓ ระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
สําหรับตําแหน่งว่างให้เป็นไปตามรายชื่อตําแหน่งแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปิดสอบภาควิชาการ ภาคปฏิบัติการและสัมภาษณ์ ในตําแหน่งว่างต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการบรรจุอัตราว่างตามความจําเป็นของงาน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ระยะเวลาการรับสมัคร วิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการสมัครและการสอบ คัดเลือก ให้เป็นไปตามรายละเอียดประกอบการสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ บุคคลผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ หน้าที่ในตําแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จึงจะสามารถขอย้ายไปปฏิบัติงานที่สังกัดอื่นได้ พร้อมทั้งการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้และเข้าทดลองปฏิบัติงานในการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นบุคคล ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะดําเนินการหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ คืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามจํานวนเงินที่กู้ยืมและยังคงค้างชําระอยู่กับกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น

ข้อ ๓ การประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และเลขประจําตัวผู้เข้าสอบให้แก่ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อย โดยสามารถ เข้าไปตรวจสอบรายชื่อและเลขประจําตัวสอบได้ที่ www.port.co.th หรือที่ https://portjob63.com ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สําหรับ วัน เวลา สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังที่ www.port.co.th หรือที่ https://portjob63.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๘๔-๕๕๕๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,