NEW@! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 88 อัตรา 1-9 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 88 อัตรา 1-9 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตามที่กําหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคร่าวๆ
1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 11 อัตรา
2. ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 7 อัตรา
6. ตำแหน่งนักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (นิติศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา
11. ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำรอง
13. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 สำรอง
14. ตำแหน่งนิติกร สำรอง
15. ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำรอง
16. ตำแหน่งช่างโยธา 3 จำนวน 10 อัตรา
17. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 3 จำนวน 21 อัตรา
18. ตำแหน่งช่างเครื่องกล 3 จำนวน 9 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3 จำนวน 2 อัตรา
20. ตำแหน่งวิศวกรแหล่งน้ำ 4 จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 4 อัตรา
22. ตำแหน่งนักบัญชี 4 สำรอง
23. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 2 อัตรา
24. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3 สำรอง
25. ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://pwa.thaijobjob.com
– กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กําหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่ อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
สําหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.ให้กรอกรหัสประจําตัวให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,