NEW@! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงานรวม 383 อัตรา 15-31 กรกฎาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครงานรวม 383 อัตรา 15-31 กรกฎาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การที่ 35/2563 เรื่อง การรับสมัครงาน
ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน จํานวน 383 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราที่รับสมัคร
1.1 อัตราทั่วไป
ไม่จํากัดภูมิลําเนาของผู้สมัคร
1.2 อัตราภูมิภาค
ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กําหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัครของตําแหน่งที่สมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละ ตําแหน่ง จํานวนอัตราที่รับสมัคร เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้าย
ประกาศ
3.2 ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 3.3 สําเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กําหนดตามแนบท้ายประกาศ 3.4 มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน ดังต่อไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบ
รับสมัครงานออนไลน์

4. การรรับสมัคร
4.1 สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกําหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ http://www.egat.co.th เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2) ให้ผู้สมัครศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัสตําแหน่ง เท่านั้น และโปรดตรวจสอบ ตําแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของรหัสตําแหน่ง ก่อนตัดสินใจเลือกรหัสตําแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights