NEW@! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) รับ 72 อัตรา 8-10 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) รับ 72 อัตรา 8-10 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งงาน / คุณสมบัติทั่วไป / คุณวุฒิ – สาขาวิชา / คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง / สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยแยกเป็น การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้า เขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย 2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
2.3 ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารมาแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เท่านั้น
24 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุ ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2.5 สําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุสําเร็จการศึกษาในระเบียน แสดงผลการศึกษา)
2.6 ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA หรืออดีตพนักงาน และลูกจ้าง PEA ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกลงโทษ ทางวินัยสมัครสอบ

วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตําแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กําหนด สามารถกรอก ข้อมูลผ่านช่องทาง Google Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
– https://forms.gle/lGKV9ZnyNMAAmu9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
– https:/forms.gleAyBmZOv1LWITY TRSC9 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
– https://forms.gle/847X1HfVWWX3mjCA การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3
เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยจะมี URL ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนํามา ส่งด้วยตนเองที่สํานักงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก) ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,