NEW@! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 20 อัตรา 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 20 อัตรา 29 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ปีบัญชี 2563
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ปีบัญชี 2563 จํานวน 20 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก งานระบบงาน Mobile Phone Banking ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงาน ต่าง ๆ ในธนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คําปรึกษา ตอบปัญหา แนะนํา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความ รับผิดชอบ

การรับสมัครการสอบ
ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครจากการฝากประวัติไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง http://www.irecruitbaac.com ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็น พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ตําแหน่งเดียวเท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ในหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ให้เลือก พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร จะถือว่าเป็นความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกในตําแหน่งนั้น และจะพิจารณาข้อมูลผู้สมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ฝากประวัติ ธนาคารจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights