NEW@! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ครั้ง 2/2562 จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน ครั้ง 2/2562 จำนวน 15 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 2/2562
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสํานักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค

ตําแหน่งที่รับสมัคร
1.1 นักงบประมาณและการเงิน
1.2 นักบัญชี
1.3 นักการตลาด
1.4 นักประชาสัมพันธ์
1.5 นิติกร
1.6 บุคลากร
1.7 วิศวกร
1.8 นักคอมพิวเตอร์
1.9 นักบริหารผลิตภัณฑ์
1.10 นักบริหารงานขาย
1.11 นักบริหารงานพาณิชย์
1.12 นักบริหารงานทั่วไป
1.13 นักฝึกอบรม
1.14 นักสนับสนุนการขาย
1.15 นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ขั้นตอนการสมัคร
– สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2562 และดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
– ให้ผู้สมัครเลือกตําแหน่งที่ต้องการสมัครในระบบสมัครงานได้ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น
– ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบสมัคร ให้แจ้งชื่อ/เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และ ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่งทาง e-mail ไปที่ tothunman@tot.co.th ภายในวันที่ประกาศรับสมัคร
– กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490 – 2, 02-505-1586 – 7 (คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณณัฐณิชา)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท (ชําระเงินเต็มรูปแบบ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ทุกสาขา โดยตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับ ใบเสร็จรับเงินที่ออกจาก ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,