NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 21 อัตรา 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน กว่า 21 อัตรา 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงาน
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม ๒๑ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

การสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกรอกใบสมัคร
เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ“ ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com
> เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร
> เลือกคุณวุฒิ/สังกัด ที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้อง กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน สําหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้น ก็ได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ ๒ การชําระเงิน
> พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครลงในกระดาษขนาด A๔ และนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ค่าสมัครและเงินค่าสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในวันและเวลาทําการของที่ทําการไปรษณีย์ และเก็บใบเสร็จการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าสมัครสอบ ภายในเวลาที่กําหนด และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัคร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อข่าว” และไปที่ “สมัครงาน ประกาศ”> ตรวจสอบสถานะ > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด > ค้นหา และไปที่หัวข้อ “ชําระเงิน” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ“ ตรวจสอบสถานะ” > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด > ค้นหาและไปที่หัวข้อ “ชําระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบสถานะการชําระเงิน
> ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชําระเงินได้หลังจาก ชําระเงินแล้ว ๓ วันทําการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ”> ตรวจสอบสถานะ >กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด > ค้นหา หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะ” > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและ วันเดือนปีเกิด > ค้นหา
ขั้นตอนที่ ๔ การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ
> ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระ ค่าสมัคร โดยผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์บัตรประจําตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ”> ตรวจสอบสถานะ > กรอกเลข บัตรประจําตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด > ค้นหา และไปที่หัวข้อ “บัตรสอบ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะ” > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด > ค้นหาและไปที่หัวข้อ “บัตรสอบ”
อนึ่ง หากผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๓๑-๓๓๗๔ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,