NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 27 อัตรา 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 27 อัตรา 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงาน
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม ๒๗ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกรอกใบสมัคร
เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน – ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com
เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร
> เลือกคุณวุฒิ/สังกัด ที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในโบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้องกรอก ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน สําหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย * สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้น ก็ได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ ๒ การชําระเงิน
» พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครลงในกระดาษขนาด A๔ และนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ค่าสมัครและเงินค่าสมัคร จํานวน ๓๐๐ บาท ไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายในวันและเวลาทําการของที่ทําการไปรษณีย์ และเก็บใบเสร็จการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าสมัครสอบ ภายในเวลาที่กําหนด และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะถึงวันปิดรับสมัคร โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน ประกาศ”> ตรวจสอบสถานะ > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด > ค้นหา และไปที่หัวข้อ “ ชําระเงิน หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ“ตรวจสอบสถานะ” > กรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด > ค้นหาและไปที่หัวข้อ “ชําระเงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,