NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 33 อัตรา บัดนี้ – 4 มกราคม 2562 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 33 อัตรา บัดนี้ – 4 มกราคม 2562 สมัครสอบไปรษณีย์ไทย ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงาน
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ จํานวน ๑๔ คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทํางานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ ต่าง ๆ รวม ๓๓ อัตรา จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การกรอกใบสมัคร
– เข้าไปที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด http://www.thailandpost.com หัวข้อ “ข่าว” และไปที่ “สมัครงาน ประกาศ” หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com
– เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” และอ่านขั้นตอนการรับสมัคร

– เลือกคุณวุฒิที่ต้องการสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูล ในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบถ้วน สําหรับในช่องที่ไม่มีเครื่องหมาย สามารถกรอกหรือไม่กรอกข้อมูลนั้นก็ได้ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด โดยเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครให้ โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,