NEW! สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครอาจารย์และครูผู้ช่วย รวม 52 อัตรา 7-21 กรกฎาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครอาจารย์และครูผู้ช่วย รวม 52 อัตรา 7-21 กรกฎาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอํานาจตามมาตรา 5 มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน บัณฑิตพัฒศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะอนุกรรมการ บริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.ต.ต เข้าไปเว็บไซต์ https://bpithaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๑.๒ เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บจม. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
๓.๑.๓ ให้ผู้สมัครสอบ แนบไฟล์เอกสารสําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบแข่งขัน โดยจะต้องได้รับอนุมัติ
.jpeg ขนาดกระดาษ A๔ ซึ่งเอกสารแต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน ๑,๐๒๔ KB (๑ MB) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด สามารถเข้ามาแนบไฟล์ได้ใหม่ จนถึงวันเปิดรับสมัคร สอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้
๓.๑.๔ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ ขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,