NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สถาบันประสาทวิทยา เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 18 อัตรา บัดนี้ – 24 กันยายน 2561
ข่าวอัพดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัคร สรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. ตําแหน่งนักโภชนาการ อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๕๐๐ บาท

๓. ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๙๖๐ บาท

๔. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง ๒ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท

๕. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง ๑ อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๓,๓๐๐ บาท

และตำแหน่งอื่นๆ รวม ๑๘ อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอํานวยการ ชั้น ๒ สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ ๓๑๒ ถนนราชวิถี แขวงทุ่ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,