NEW@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครงานรวม 60 อัตรา 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบ สตง. 2561-2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครงานรวม 60 อัตรา 29 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบ สตง. 2561-2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดําเนินการ สรรหาลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้าง สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง ๑ ตําแหน่ง)
๑.๑ ตําแหน่งที่รับสมัครสอบ
รหัส ๑๑ ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จํานวน ๕๐ อัตรา
รหัส ๑๒ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑๐ อัตรา

๑.๒ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นี้)

๑.๓ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ข้าราชการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสํานักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑ ผู้สมัครต้องเป็นลูกจ้างของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในแต่ละตําแหน่ง ดังนี้
รหัส ๑๑ ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
รหัส ๑๒ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จะต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

๓. การสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ https://oag.job.thai.com
๓.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงิน ผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยกรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๓ ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ซึ่งดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ไปชําระ เงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคารและให้ เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,