NEW! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบรวม 15 อัตรา 16-29 มีนา 2560 สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบรวม 15 อัตรา 16-29 มีนา 2560 สมัครสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-03-14 at 6.52.06 PMล่าสุด! สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้วนบัญชี) ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 3204 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้วนบัญชี) ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้วนบัญชี) ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ส่วนกลาง จำนวน 15 อัตรา
และจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

*เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 3204 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,