NEW! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 41 อัตรา 1-23 กุมภาพันธ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 41 อัตรา 1-23 กุมภาพันธ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จำนวน 41 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://atro.thajobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานฉบับเต็มได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสํานักงานการปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน

ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน สังกัด ส.ป.ก. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://atro.thajobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,