NEW@! สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวม 2,244 อัตรา 19-25 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวม 2,244 อัตรา 19-25 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี) เพิ่มเติม
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๗๒) ซึ่งเป็นโครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีจิตใจเสียสละ สํานึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสําเร็จ การศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิลําเนาของตนเองในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการคัดเลือก สถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กําหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีเป้าหมายรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับ ปริญญาตรี (๕ ปี) ในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกําหนด เมื่อสําเร็จการศึกษาจะบรรจุ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาและพื้นที่ที่โครงการฯ กําหนด จํานวน ๒,๒๔๔ คน แบ่งเป็น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒,๐๗๔ คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๓๔ คน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน ๒๓ คน และ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน ๔ คน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อศึกษา หลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (๕ ปี) เพิ่มเติม ให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร และข้อกําหนดของ โครงการฯ โดยสังเขปจากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร หลังจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครรับทราบข้อกําหนดและรายละเอียดของประกาศนี้เป็นอย่างดี และจะ ปฏิบัติตามที่โครงการระบุทุกประการ

การรับสมัคร
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เวลา ๑๘.00 น. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๒๓.๕๙ น.) โดยสมัครออนไลน์ผ่าน https://muakru.thaijobjob.com เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,