NEW@! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย กว่า 300 อัตรา 21-27 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย กว่า 300 อัตรา 21-27 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบครูผู้ช่วย 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.ก.ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๒๓๐ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้สํานักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขัน ๑๕,๐๕๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขัน ๑๕,๘๐๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งครูผู้ช่วย สําหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท ตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
(๑) อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัคร
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด แล้วทําการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , ,