NEW! สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป 31 อัตรา 1-14 พย 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป 31 อัตรา 1-14 พย 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-10-26 at 9.53.12 AMล่าสุด! สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 31 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือ https://nesdb.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัครได้ที่หมายเลข 02-280-4085 ต่อ 225

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 31 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 31 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ลักษณะงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ติดตามประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ และปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานทั่วไปของสำนัก ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือ https://nesdb.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัครได้ที่หมายเลข 02-280-4085 ต่อ 225

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,