NEW@! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 1000 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครตำรวจชั้นประทวน รวม 1000 อัตรา 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ด้วยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินการ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน กลุ่มงานอํานวยการและ สนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๔ มาตรา ๕๐ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๒) ข้อ ๓ ประกอบกับบันทึกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ท้ายหนังสือสํานักงานกําลังพล ด่วนที่สุด ที่ 000๙.๑๖๑/๑๖๖๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ อนุมัติให้ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ดําเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และบันทึกสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ท้ายหนังสือ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๒๔.๑๑๕/๒๓๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ อนุมัติประกาศรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงออกประกาศรับสมัครและ สอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งและจํานวนที่รับ
ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ในสังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จํานวน ๑,๐๐๐ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
– อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– กรณีที่เป็นชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
– สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
การสอบรอบแรก
๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ของตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความสามารถทั่วไป จํานวน ๑๕ ข้อ
(๒) ภาษาไทย จํานวน ๑๕ ข้อ

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ ในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๒๐ ข้อ ๑๒๐ คะแนน ดังนี้
(๑) พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ กฎกระทรวง จํานวน ๕๐ ข้อและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ จํานวน ๑๕ ข้อ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จํานวน ๒๐ ข้อ

(๔) ภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑๕ ข้อ (๕) พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตํารวจ จํานวน ๑๐ ข้อ

(๕) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสํานักงาน จํานวน ๑๐ ข้อ โดยมีรายละเอียดตามผนวก ง. ผลการทดสอบ ใช้เกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ถือว่าผ่านการทดสอบ แล้วนําคะแนนมารวมจัดลําดับจากมากที่สุดไปหาน้อยไม่เกินลําดับที่ ๑,๓๐๐

การรับสมัคร
กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เนต เว็บไซต์ www.immigration-thai.com ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายที่รับสมัคร วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๒ จะสามารถกรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงเวลา ๑๕.00 น. โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,