NEW@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รวม 2,700 อัตรา 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รวม 2,700 อัตรา 22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ เท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ 19 พ.ศ.2562 จํานวน 2,700 อัตรา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) จํานวน 2,700 อัตรา

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (เข้านอน 1,000 อัตรา)
ตําแหน่ง : ผบ.หมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 4
– ผู้มีภูมิลําเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 700 อัตรา
– ผู้มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ภาคอื่นๆ 300 อัตรา

คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
5. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร

ตํารวจภูธรภาค 9 จํานวนรับสมัคร : 1,700 อัตรา
ตํารวจภูธรภาค 9 ตําแหน่ง : ผบ.หมู่ (ทําหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ)
ภูมิลําเนาของผู้สมัคร :
1. ผู้มีภูมิลําเนาในพื้นที่ ภ.9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ยะลา ปัตตานี และuราธิวาส) โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร
ร้อยละ 70 (จํานวน 1,190 อัตรา)
2. บุคคลทั่วไป ร้อยละ 30 (จํานวน 510 อัตรา)

คุณสมบัติ:
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
5. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตํารวจยังไม่ถึง 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร

สอบถามข้อมูลได้ที่
กอบการสอบกองบัญชากา5ศึกษา เลยมา 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครคร 10900
โทร.02-941-3162,02-941-1928, 02-941-2698

ประกาศรับสมัคร
วันที่ 17 – 21 เม.ย. 62 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 22 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 สอบข้อเขียน
วันที่ 26 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 7 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 26 ก.ค. 62 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 1 ส.ค. 62

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ปี 62

Tags: , , , , , ,