NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ รวม 50 อัตรา 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๑
ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ตําแหน่ง
นักการทูตปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่าง ๕๐ ตําแหน่ง

อัตราเงินเดือน
สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท จะได้รับเงินเดือน เท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด
สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๗,๕๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท จะได้รับเงินเดือน เท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน – วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระบบจะปิดการรับ สมัครเวลา ๑๗.๐๐ น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี ๒๕๖๑”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights