NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 40 อัตรา บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญของกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๔๐ ตําแหน่ง

๕. กําหนดการและวิธีการรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการของสํานักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม”
(๒) เลือกแถบรายการ “ใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครสอบ โดยกรอกข้อความ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,