NEW@! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 50 อัตรา 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร 50 อัตรา 22 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ (๒) และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๔๖๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสํานักงานศาลปกครองได้นํามาใช้โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพนักงานคดีปกครอง ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๐ อัตรา

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานคดีปกครอง งานวิชาการ คดีปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
– การให้คําปรึกษาแนะนําและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครอง ข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในกระบวนวิธีพิจารณาคดี เขตอํานาจศาล เงื่อนไขการฟ้อง การเขียนคําฟ้อง คําร้อง และคําขอต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครอง และช่วยเหลือสนับสนุน ในงานธุรการคดี
– รวบรวม สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการสั่งจ่ายสํานวนคดี
– ช่วยเหลือตุลาการในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของคําฟ้อง คําร้อง คําขอ คําชี้แจงของคู่กรณี พยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ช่วยเหลือตุลาการในการแสวงหาข้อเท็จจริง จัดทําสรุปข้อเท็จจริง จัดทําบันทึกสรุปสํานวน เสนอความเห็นเบื้องต้นในสํานวนคดี และคําแถลงการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการ ศาลปกครอง
– ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทําข้อมูลด้านวิชาการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคําวินิจฉัย เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามขั้นตอนดังนี้
(๒) เปิดเว็บไซต์ https://adminCourtthaijobjob.com หัวข้อ “ใบสมัครออนไลน์” หรือ http://www.admincourt.go.th
(๒) ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัคร ให้แก่ผู้สมัคร
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด เอ ๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,