NEW@! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบ รวม 25 อัตรา 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบ รวม 25 อัตรา 7 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานอัยการสูงสุดจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทข้าราชการธุรการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน และตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กําหนด

๒. จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑๕ อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจ ประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในกระดาษ A4 เพื่อนําไปชําระเงิน หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,