NEW@! สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2562
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน ๔ อัตรา
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กําหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบ เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ในรูปแบบไฟล์เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบ ที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,