NEW@! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ.
ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน รูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://personnelocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชําระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,