NEW! สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครงาน รวม 133 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! สำนักงาน ปปง. เปิดรับสมัครงาน รวม 133 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 5 ตําแหน่ง (รวม ๒๒ อัตรา) ดังนี้
๑.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
๑.๒ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๔ อัตรา
๑.๓ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา
๑.๕ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน ๗ อัตรา
๑.๖ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน ๒ อัตรา

๒. กองกฎหมาย จํานวน ๓ ตําแหน่ง (รวม ๗ อัตรา) ดังนี้
๒.๑ ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๓ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน ๑ อัตรา
๒.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน ๓ อัตรา

๓. กองกํากับและตรวจสอบ จํานวน ๓ ตําแหน่ง (รวม ๒๑ อัตรา) ดังนี้
๓.๑ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน ๑๒ อัตรา
๓.๒ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
๓.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน ๗ อัตรา

๔. กองข่าวกรองทางการเงิน จํานวน ๔ ตําแหน่ง (รวม ๑๓ อัตรา) ดังนี้
๔.๑ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
๔.๒ ตําแหน่งนิติกร จํานวน ๔ อัตรา
๔.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน ๑ อัตรา
๔.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช) จํานวน ๑ อัตรา

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันทําการราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖00 ต่อ ๑๐๐๖, ๑๐๐๙
๔.๒ หลักฐานเอกสารในการสมัคร
(๑) รูปถ่ายไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓๔ ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 5 เดือน จํานวน ๓ รูป (นับถึงวันที่รับสมัคร)
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (๓) หลักฐานอื่น ๆ เช่น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
(๔) สําเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ (โดยให้นําหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย) ทั้งนี้ จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
(๕) ประวัติการทํางาน (ถ้ามี) (๖) หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานที่ทํางานเดิม ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๗) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ให้นํามาแสดงก่อนออกคําสั่งจ้าง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,