NEW@! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ กว่า 25 อัตรา 12-30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ กว่า 25 อัตรา 12-30 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสํานักงานศาลยุติธรรม
ด้วยสํานักงานศาลยุติธรรมจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในสํานักงานศาลยุติธรรม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มติคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไปที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ดังนี้
(๑) กรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการ ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๒) สั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล และ นําไปสั่งพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งที่สมบูรณ์แล้วได้
– นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ ชําระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงิน (การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,