NEW!! หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษ รับสมัครนายทหารประทวน 200 อัตรา 27-31 มค 2557 สมัครสอบกองทัพบก 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW!! หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษ รับสมัครนายทหารประทวน 200 อัตรา 13-31 มค 2557 สมัครสอบกองทัพบก 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกองทัพบก 2557

สมัครสอบกองทัพบก 2557

ล่าสุด!! หน่วยบัญชาการสงครมพิเศษเปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวนรวมทั้งสิ้น 200 อัตรา โดยผู้สมัครสอบต้องเคยเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัคร……

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
– ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจ าการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัคร
– เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
– ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่อยู่ในสมณะเพศ
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
– ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยใน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัคร 13 มกราคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2557

การรับสมัคร
จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน 13 มกราคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายะละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,