NEW! เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน กว่า 53 อัตรา บัดนี้ – 9 มีนาคม 2561 สมัครงานเมืองพัทยา ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน กว่า 53 อัตรา บัดนี้ – 9 มีนาคม 2561 สมัครงานเมืองพัทยา ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ล่าสุด! เมืองพัทยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา รวม 53 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร (ห้องประชุม ๒๒๑) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๒๖….

ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ด้วยเมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป เตําแหน่งภารโรง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๙ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเมืองพัทยา (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งภารโรง มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร (ห้องประชุม ๒๒๑) ศาลาว่าการเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๒๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,