[REVIEW] แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[REVIEW] แนวข้อสอบสัสดี พร้อมเฉลย 2562 รวมตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี เตรียมสอบในปี 2562
เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2562 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2562 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ?
ก. ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการ
ข. ตําแหน่งอัตราทหาร
ค. มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทาง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. การดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ข. ข้าราชการทหารถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการพลเรือนกลาโหมถือเป็นข้าราชการกระทรวงกลาโหม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ?
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. กรมการสัตว์ทหารบก
ค. กรมราชองครักษ์
ง. กรมราชองครักษ์

ข้อที่ 4. สถานการณ์ใด ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางทหารได้ตามความเหมาะ สมแก่การปฏิบัติภารกิจ ?
ก. เพื่อการรบหรือการสงคราม, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ข. การปราบปราม, เพื่อการรบหรือการสงคราม
ค. การกบฏ, ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. สมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งตามมติของสภากลาโหม มีจํานวนกี่คน ?
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน

ข้อที่ 6. สมาชิกสภากลาโหม มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ?
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

ข้อที่ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อมีสมาชิกสภากลาโหม พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิอาจแต่งตั้งผู้อื่นแทนได้
ค. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งมากกว่าวาระที่เหลืออยู่
ง. ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ข้อที่ 8. ข้อใดถูกต้อง ?
A : องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน สมาชิกสภากลาโหมทั้งหมด
B : การประชุมสภากลาโหมให้เป็นไปตามคําสั่งของประธานสภากลาโหม
ก. A ถูก B ถูก
ข. A ถูก B ผิด
ค. A ผิด B ถูก
ง. A ผิด B ผิด

ข้อที่ 9. “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบไปด้วยตําแหน่งในข้อใด ?
ก. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ข. เสนาธิการทหาร, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ค. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เสนาธิการทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่ในการศึกษา วิจัย พัฒนา และดําเนินการในด้านใด ?
ก. ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ค. ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ตามระเบียบนี้ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. การนำหนังสือไปแปลงเป็น ไฟล์ PDF
ข. การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ค. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดรักษาการตามระเบียบนี้ ?
ก. เจ้ากรมยุทธการทหารบก
ข. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก
ค. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่จัดเป็นหนังสือราชการ ?
ก. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
ข. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
ค. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
ง. ข้อมูลข่าวสาร ใน Facebook

ข้อที่ 4. หนังสือราชการ ตามระเบียบนี้มีกี่ชนิด ?
ก. 2 ชนิค คือหนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
ข. 4 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา และหนังสือสั่งการ
ค. 5 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์
ง. 6 ชนิค คือหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 4. หากมีหนังสือราชการส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับว่า “ด่วนที่สุด” เจ้าหน้าที่ผู้รับต้องดำเนินการตามข้อใด ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
ข. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
ค. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วที่สุด
ง. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้

ข้อที่ 5. คณะกรรมการทําลายหนังสือตามระเบียบนี้มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
ข. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้ง ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่งการ
ค. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติให้ทําลาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ คือ ?
ก. ตราหนังสือ
ข. ตรารับหนังสือ
ค. ตราประทับหนังสือ
ง. ตราจัดการหนังสือ

ข้อที่ 7. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบนี้ ต้องมีขนาดตามข้อใด ?
ก. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒ เซนติเมตร X ๔ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ข. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒.๕ เซนติเมตร X ๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ค. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓ เซนติเมตร X ๕.๕ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน
ง. เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๓.๕ เซนติเมตร X ๖ เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน

ข้อที่ 8. บัญชีตามข้อใดใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ ?
ก. บัญชีตรวจค้น
ข. บัญชีส่งเก็บ
ค. บัญชีหนังสือส่งเก็บ
ง. ทะเบียนหนังสือเก็บ

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือเก็บ ?
ก. เป็นทะเบียนกํากับหนังสือแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้น ๆ ได้มีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนอย่างใด จนกระทั่งเสร็จสิ้น
ข. เป็นทะเบียนใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่จะส่งเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ค. เป็นทะเบียนที่ใช้ลงรายการหนังสือเก็บ มีขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า มี ๒ ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่ม และชนิดเป็นแผ่น
ง. เป็นทะเบียนบัญชีที่ใช้ลงรายการหนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี ส่งมอบเก็บไว้ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข้อที่ 10. บัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒๐ ปี ใช้ขนาดกระดาษตามข้อใด ?
ก. ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว
ข. ขนาดเอ ๔ พิมพ์สองหน้า
ค. ขนาดเอ ๕ พิมพ์หน้าเดียว
ง. ขนาดเอ ๕ พิมพ์สองหน้า

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของสัสดี ?
ก. การลงบัญชีทหารกองเกินเมื่ออายุ ๑๗ ปี
ข. การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลในบัญชีทหาร
ค. การย้ายภูมิลำเนาทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ค. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖
ง. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว

ข้อที่ 3. ระยะเวลาที่จะต้องอยู่ในกองประจำการเป็นทหารกำหนดระยะเวลาไว้ ๒ ปี แต่มีข้อยกเว้นตามมาตรา ๙ ไว้กี่กรณีตามข้อใด ?
ก. 2 กรณี
ข. 3 กรณี
ค. 4 กรณี
ง. 5 กรณี

ข้อที่ 4. ข้อใดคือบุคคลที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ หรือที่เป็นเปรียญและนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ตามที่
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือหน้าที่ของกรรมการสัสดีจังหวัด ?
ก. บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก ฯ (แบบ สด.๑๖)
ข. รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอำเภอได้สอบสวนแล้ว
ค. แบ่งคนเป็นจำพวกในใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓)
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “ทหารกองเกิน” ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข. ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๘ แล้ว
ค. ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองเกิน
ง. ทหารซึ่งถูกปลดโดยที่ได้รับราชการในชั้นต่าง ๆ จนครบกำหนดหรือโดยที่พิการทุพพลภาพ

ข้อที่ 7. บุคคลซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดจะได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่เท่าไหร่ ?
ก. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
ข. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2
ค. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 3
ง. ได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 4

ข้อที่ 8. บุคคลตามข้อใดที่ถูกยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ?
ก. พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์
ข. คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งไม่สามารถเป็นทหารได้
ค. บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. นายอำเภอมีอำนาจประกาศเรียกบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ที่อำเภอไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ได้ ภายในกำหนดกี่วัน ?
ก. ภายในกำหนดห้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ข. ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ค. ภายในกำหนดร้อยสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ
ง. ภายในกำหนดร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดเป็นผู้ออกหมายเรียกทหารกองเกินตามมาตรา 18 และมาตรา 19 มาตรวจเลือก ?
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอำเภอ
ค. กำนัน
ง. ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อที่ 11. นายอำเภอในท้องที่ที่มีการตรวจเลือกทหาร มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. จัดสถานที่ทำการตรวจเลือก
ข. จัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือก
ค. จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟังเรียกชื่อ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจำการถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจำการเห็นว่า คณะกรรมการตรวจเลือตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรม ก็ให้ยื่นคำร้องต่อบุคคลตามข้อใด ?
ก. สัสดีจังหวัด
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายทหารยศพลตรีขึ้นไป
ง. คณะกรรมการชั้นสูง

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี สำหรับการสอบในปี 2562

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสาร E-Book สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที
ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติกรมยุทธศึกษาทหารบก

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-3 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(พร้อมเฉลย)
– Grammar
– Conversaiton
– Reading Comprehension

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)
– การใช้งาน Microsoft Windows
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Excel,Powerpoint,Word
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม อัพเดท ปี 2561 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
ความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย ในปัจจุบัน

– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน จุดประสงค์ของการรวมตัว คำขวัญ สัญลักษณ์ กฎต่างๆ ของประชามคมอาเซียน ประโยน์ต่างๆที่ไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับความหมายของ งานสารบรรณ หนังสือราชการประเภทต่างๆ อาทิหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และ หนังสือที่เจ้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ รวมไปถึงความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 (อัพเดทล่าสุด)(พร้อมเฉลย)
– หมวดที่ 1 หนังสือราชการ
– หมวดที่ 2 การรับและส่งหนังสือ
– หมวดที่ 3 การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือ
– หมวดที่ 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,