TOP! กรมสรรพสามิต รับสมัครงานรวม 50 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 8-29 ธค 2557 สมัครงานกรมสรรพสามิต 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP! กรมสรรพสามิต รับสมัครงานรวม 50 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 8-29 ธค 2557 สมัครงานกรมสรรพสามิต 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สมัครงานกรมสรรพสามิต 2558

สมัครงานกรมสรรพสามิต 2558

ล่าสุด!! กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 50 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

ด้วยกรมสรรพสามิตจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง 50 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจสอบผู้เสียภาษีที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในความดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี เช่น ตรวจสภาพกิจการ วิเคราะห์ข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษี ตรวจสอบ ยันใบกำกับภาษี ฯลฯ เพื่อให้การบริการจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง เกิดความเสมอภาคครบถ้วนและไม่ก่อให้เกิดหนี้ภาษีอากรค้าง
1.2 ประมวลผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและขอพิจารณาลงนามอนุมัติผลการตรวจสอบต่อไป
1.3 สืบสวน ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมการหลีกเลี่ยง และลักลอบการหนีภาษี เพื่อให้การจ่ายภาษีอากรเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการในความดูแลเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายของส่วนราชการ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจและเสียภาษีไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

ความรู้ที่จำเป็น (วิชาที่สอบ)
1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย ดังนี้
1.1 ภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ (คะแนน 50 คะแนน)
– Grammar
– Reading
– vocabulary
1.2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการตามเนื้อหาวิชา
จำนวน 75 ข้อ (คะแนน 150 คะแนน) ดังนี้
– หลักการบัญชี
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมสรรพสามิตและภาษีสรรพสามิต
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบภาษี
– ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน

2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 1 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 2 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 3 Click!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ชุดที่ 4 Click!!

Tags: , , , , , , , ,