TOP! กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานโยธาและพนักงานสถาปนิก 15-21 สค 2557 สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

TOP! กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานโยธาและพนักงานสถาปนิก 15-21 สค 2557 สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 57
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

สมัครสอบกรมโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประเภทราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานโยธา และ ตำแหน่งพนักงานสถปนิก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจ และทดสอบวัสดุทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

2. ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500-20,540 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากลปฏิบัติเกี่ยวกับงานวางผังเมือง ออกแบบวางผังชุมชนเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผังและออกแบบ หรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อม วางผังแนวความคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูป แปลงที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ และโครงการพัฒนาเมือง ออกแบบประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ช่วยในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมืองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , ,