Top Hit!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครรวม 3 อัตรา 4-8 สค 2557 สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2557
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Top Hit!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครรวม 3 อัตรา 4-8 สค 2557 สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สมัครสอบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ล่าสุด!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งพนักงานการงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยผู้ประสงค์จะสมัคร Dpwnload ใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://personnellabour.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น….

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งพนักงานการงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปรสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และช่วยติดต่อ
อำนวยความสะดวก
2. งานบันทึกข้อมูล และพิมพ์หนังสือราชการ
3. งานการเงินบัญชี และพัสดุเบื้องต้น
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร :
– ความรู้ความสามารถ
– ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

2. ตำแหน่งพนักงานการงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ความสามารถในวิชาการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

3. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
2. ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
5. บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ด้านแรงงาน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
– ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Dpwnload ใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://personnellabour.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights