[Update!!] สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Update!!] สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/10/2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะทำการเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักการข่าวปฏิบัติ นักการข่าวปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง 66 อัตรา เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-23 พฤศจิกายน 2555 สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทข่าวล่าสุดของข่าวเปิดสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทางหน้าเว็บไซต์คะ [Update!!] สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555

[Update!!] สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตําแหน่งประเภทท่ั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัตัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตลอด 24  ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
– ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย)
จำนวน 40 อัตรา

– ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
จำนวน 5 อัตรา

– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555
โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซตืของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครที่ >>> http://job.nia.go.th
รายละเอียดสมบูรณ์ทาง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จะประกาศ ให้ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 นี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทราม คะ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครสอบพนักงานราชการ 66 อัตรา 5-23 พย 2555 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,