ธกส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 22 อัตรา 14-28 พ.ย. 2557 ธกส. สมัครงาน 2558 สอบ ธกส 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธกส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 22 อัตรา 14-28 พ.ย. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/11/2557 ข่าว ธกส. สมัครงาน 2558 เนื่องจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา รับออนไลน์ จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษจิกายน 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สอบ ธกส 2558 สามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่นี่ โอกาสดีๆ สอบ ธกส 2558 อย่าให้พลาดเด็ดขาด


ธกส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 22 อัตรา 14-28 พ.ย. 2557 ธกส. สมัครงาน 2558 สอบ ธกส 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษจิกายน 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา รับออนไลน์ จำนวน 22 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษจิกายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 22 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา รวมทั้งชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานออกแบบ ปรับปรุง ตกแต่ง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านเทคนิคสถาปัตยกรรมช่างก่อสร้าง ช่างโยธา การจัดการงานก่อสร้าง หรือช่างก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล สูง ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น อย่างน้อย 1 โครงการ
– สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– มีสัญชาติไทย
– มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
– ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือ สถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
– ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
– ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายต่อหน้าที่
– ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

อัตราเงินเดือน ที่ได้รับ
อัตราเงินเดือนขั้นต้นตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 2 เดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

วิธีการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน

การคัดเลือก
– ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร และผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและผู้สมัครต้องนำเสนอผลงานของตนเอง ที่ผ่านมาให้คณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณา โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
– ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ และต้องมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้
ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาการจ้างรายปี ไม่มีโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 90 วัน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนและอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ จัดทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัว ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560

ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกที่ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights