ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครงาน รวม 150 อัตรา 24 ธค 2562 – 6 มค 2563 สมัครสอบ ธกส 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับสมัครงาน รวม 150 อัตรา 24 ธค 2562 – 6 มค 2563 สมัครสอบ ธกส 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจําสาขาและสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562
ด้วยธนาคารจะดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการ ระดับ 2 – 3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจําสาขาและสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
บุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 6 มกราคม 2563)
2. ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor) ตามที่ธนาคารกําหนด ดังนี้
1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์แล การเงินระหว่างประเทศ

3. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563)

4. เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563
– พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
– ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

การสมัครและการชําระเงิน
บุคคลภายนอก
– ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด ไม่ตรงตามที่ธนาคารกําหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดําเนิน การจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
– ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ ตําแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สําหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตําแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตําแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334-6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,