ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-7 ก.ย. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-7 ก.ย. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/09/2555 ข่าวด่วนคะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-7 ก.ย. 2555 เหลือเวลารับสมัครงาน ธอส. 2555 อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ รีบหน่อยคะ สำหรับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่ หรืออยากได้ข้อมูล ธอส รับสมัครงาน 2555 เพื่อช่วยในการตัดสินใจสมัครงานธนาคารงานนี้ ก็เข้ามาอ่านรายละเอียดของประกาศนี้กันก่อนคะ รีบหน่อยนะคะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555

ธอส รับสมัครงาน 2555

ธอส รับสมัครงาน 2555


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 3 อัตรา บัดนี้-7 ก.ย. 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร (สัญญาจ้าง 1 ปี) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติทั่วไป
– เพศชาย
– มีสัญชาติไทย
– ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตำแหน่งวิศวกร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
1.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
1.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
2. ตำแหน่งสถาปนิก
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) ระดับ ภาคีสถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
2.4 มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.5 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Autocad) ได้
2.6 หากมีประสบการณ์ด้านการถอดแบบ ประมาณราคา และคำนวณราคากลาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน)
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่  63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673 หรือ 0-2202-1847

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (Transcript ที่ระบุวันที่จบการศึกษาแล้ว และ ปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน)
5. ใบสำคัญทางทหาร ที่แสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว เช่น สด.8 หรือ สด.43
6. ใบผ่านงาน
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555
การคัดเลือกและการว่าจ้าง
ธนาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ http://www.ghbank.co.th/

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ghbank.co.th คะ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครงาน 2555 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน 2555 ธอส รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,