NEW! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน รวม 71 อัตรา 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ จํานวน 71 อัตรา โดยมี คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร หน้าที่รับผิดชอบแต่ละตําแหน่ง จํานวนที่รับสมัคร ให้เป็นไปตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติสําหรับผู้สมัคร
2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อบังคับ รฟม. ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. 2559 (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)
2.2 อายุ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณ์ทํางาน และใบประกอบวิชาชีพของแต่ละตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ รับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กําหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ
2.3 ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (ต้องเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น) ผ่านเกณฑ์ตามที่ รฟม. กําหนด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้
– TOEIC 495 คะแนน (คะแนนเต็ม 990) หรือ
– TOEFL 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ
– IELTS 4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9) หรือ
– CU-TEP 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ
– TU-GET 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000)
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร (วันที่ 29 กันยายน 2563) และต้องเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกและ รฟม. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนําผล คะแนนตามเกณฑ์มายืนในระยะเวลาที่ รฟม. กําหนด

4. การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตลาคม 2563 ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่ สมัครงานออนไลน์ (2) ให้ผู้สมัครอ่านประกาศและคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่านั้น (โปรดตรวจสอบตําแหน่ง คุณสมบัติที่จะสมัครก่อนตัดสินใจเลือก และยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตําแหน่งได้)
(4) กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกําหนด และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(5) รฟม. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
(6) ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อ (5) ต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน โดยเข้าเว็บไซต์ www.mrta.co.th ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ไปที่ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน โดยระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย (หากไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์และจัดพิมพ์ในภายหลัง)
(6) นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2563 และ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบ 270 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการ Internet 30 บาท รวมเป็นเงิน 300 บาท ภายหลังจาก ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบมิได้ (ค่าธรรมเนียมทั้งสองส่วน จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,