[NEW] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[NEW] การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2563
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2563 เร็ว ๆ นี้

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร
1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของผู้สมัคร
– กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น
และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ. กำหนด

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 300 บาท และผู้สมัครจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th เร็ว ๆ นี้ หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,